AED - BHV - EHBO ARTIKELEN & BRANDBLUSSERS VOOR GROOTHANDEL PRIJZEN | TEL. 085-1304730

BEDRIJFSVEILIGHEID EMMEN | BEDRIJVEN


Leverancier bedrijfsveiligheid Emmen en omstreken. Wilt u de bedrijfsveiligheid binnen uw bedrijf in Emmen of provincie Drenthe optimaliseren? Wij voeren de bedrijfsveiligheid scan (RI&E) uit om risico's op de werkvloer inzichtelijk te krijgen en welke (product)oplossingen deze risico's minimaliseren of oplossen. Sinds 1994 is het voor bedrijven verplicht om periodiek een bedrijfsveiligheidscan (risico-inventarisatie) te houden. Dit is een taak van de binnen een bedrijf aangewezen medewerker die zich met veiligheids- en gezondheidsrisico's op de werkvloer bezighoudt. In het MKB is dit veelal de eigenaar dan wel personeel functionaris. In industriële bedrijven zijn vaak meerdere KAM* medewerkers (Kwaliteit Arbo Milieu*) fulltime bezig met het opstellen, uitvoeren en beheren van bedrijfsrisico inventarisaties. Zijn er voldoende veiligheidsmiddelen zoals AED, BHV, EHBO, blusmiddelen, noodverlichtingen en verzamelplaatsen. Vanuit inhouse expertise doen wij ook ICT scans. Aandachtspunten; toekomstbestendigheid, brandpreventie, koeling, noodstroom en beveiliging van uw ICT ruimte.BEDRIJFSVEILIGHEID EMMEN | BEDRIJFSRISICO-INVENTARISATIE

Met de bedrijfsveiligheid risico-inventarisatie voldoet u als werkgever in de regio Emmen aan uw verplichting en worden boetes (Inspectie SZW) voorkomen. Vanuit de bedrijfsrisico inventarisatie worden ook minder opvallende arbeidsrisico’s ondervangen en er kan in bepaalde situaties kostenbesparing door lager verzuim, minder ongevallen en hogere productiviteit worden bereikt. In de inventarisatie worden zaken vastgelegd welke de veiligheid en bedrijfscontinuiteit nadelig beïnvloeden. De verantwoordelijke onderzoekt hoeveel medewerkers aan een bepaald bedrijfsrisico onderhevig zijn en ook hoe lang. Onderdeel van de inventarisatie is het plan van aanpak waarin wordt beschreven welke maatregelen worden genomen om de risico’s te beperken. Volgens de Arbowet dient ieder bedrijf een papieren RI&E en een daarop gebaseerd plan van aanpak (PvA) te hebben. De Inspectie SZW controleert dit ook. Zijn de RI&E en PvA niet volledig dan kan de Inspectie SzW een boete opleggen. Voorkom boetes, zorg dat de veiligheidsvoorzieningen goed voor elkaar zijn. Heeft u een BHV-plan?BEDRIJFSVEILIGHEID EMMEN | BHV-PLAN

De bedrijfsrisico-inventarisatie en BHV-plan zijn niet eenmalig. Het zijn documenten die regelmatig dienen te worden herzien, bijgewerkt en aangevuld. Als een situatie binnen de bedrijfsvoering door bijvoorbeeld uitdiensttreding van een medewerker, verhuizing, verbouwing of uitbreiding van de dienstverlening of productie verandert dan dient dit in het document te worden aangepast. Is er reeds in AED, BHV, EHBO, vluchtweg en brandpreventie middelen voorzien en zijn er medewerkers die BHV-cursussen volgen of hebben gevolgd? Dan is dit essentiële informatie om dit in de bedrijfsrisico inventarisatie te benoemen.


BEDRIJFSVEILIGHEID EMMEN | HANDIGE AED BHV EHBO ARTIKELEN